مقالات

تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آنها برروی صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت(فرامرز کشاورز معتمدی ،رضا طاهر خانی، تیمور تنها قزلی)

به منظور بررسی تأثیر عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و نعناع فلفلی و ترکیب آنها برروی عملکرد،  صفات کمی و کیفی تخم مرغ ، آزمایشی روی80 قطعه مرغ تخم گذار مسن سویه لوهمن لایت)ال اس ال) از سن 60تا 68 هفتگی به صورت طرح کاملا" تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار انجام شد.تیمارها شامل تیمار کنترل ، عصاره گیاهی نعناع فلفلی ( 0/5 درصد ) ، عصاره گیاهی آویشن باغی( 0/5 درصد) و عصاره نعناع فلفلی (0/25 درصد) + عصاره آویشن باغی(0/25 درصد) بود. کلیه عصاره گیاهان دارویی با غلظت مورد نظر همراه  آب آشامیدنی استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ترکیب توأم عصاره های گیاهی آویشن باغی و نعناع فلفلی بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد، موجب افزایش وزن زرده تخم مرغ، ومصرف عصاره آویشن باغی به تنهایی بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد، سبب افزایش واحد هاوو سفیده غلیظ و کاهش وزن کلسترول زرده تخم مرغ شد. مصرف عصاره گیاهان دارویی نعناع فلفلی به تنهایی از نظر آماری تفاوت معنی داری با تیمار کنترل در صفات وزن زرده ، وزن کلسترول زرده، واحد هاوو نشان نداد ( 0.01>P).  استفاده از عصاره گیاهی آویشن باغی به تنهایی موجب کاهش معنی دار کلسترول و افزایش معنی دار واحد هاو سفیده غلیظ شد و لیکن استفاده از تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی داری بر افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ نداشت، اگر چه استفاده از ترکیب عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و نعناع فلفلی سبب افزایش ضخامت پوسته تخم مرغ گردید اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود ( 0.01>P ). حداکثر وزن زرده تخم مرغ به مقدار 19/88 گرم در تیمار مخلوط آویشن باغی و نعناع فلفلی، بیشترین واحد هاوو به میزان 85/27 در تیمار آویشن باغی و کمترین وزن کلسترول زرده به مقدار 181/00گرم در کل زرده  به دست آمد. بنابراین نتیجه گیری می شود که استفاده از 0/25 درصد آویشن باغی به همراه 0/25 درصد نعناع فلفلی و استفاده از 0/5درصد آویشن باغی به تنهایی در آب آشامیدنی مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت دارای اثرهای مثبتی بر صفات کیفی در مقایسه با سایر گروهای آزمایشی می باشد.

تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آنها برروی عملکرد (صفات کمی)تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت (فرامرز کشاورز معتمدی ،رضا طاهر خانی، تیمور تنها قزلی)

به منظور بررسی تأثیر عصاره گیاهان دارویی آویشن باغی و نعناع فلفلی و ترکیب آنها برروی صفات کمی تخم مرغ ، آزمایشی روی80 قطعه مرغ تخم گذار مسن سویه لوهمن لایت(ال اس ال) از سن 60تا 68 هفتگی به صورت طرح کاملا" تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار کنترل ، عصاره گیاهی نعناع فلفلی (0/5درصد ) ، عصاره گیاهی آویشن باغی(0/5 درصد) و عصاره نعناع فلفلی (0/25درصد) + عصاره آویشن باغی(0/25درصد) بود. کلیه عصاره گیاهان دارویی با غلظت مورد نظر همراه  آب آشامیدنی استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ترکیب توأم عصاره های گیاهی آویشن باغی و نعناع فلفلی بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد ، موجب افزایش وزن تخم مرغ و درنهایت افزایش درصد تولید ، تولید توده ای، خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی شد. مصرف عصاره گیاهان دارویی به تنهایی از نظر آماری تفاوت معنی داری با تیمار کنترل در صفات وزن تخم مرغ، درصد تولید ، تولید توده ای ،خوراک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل غذایی نشان نداد( 0.01>P). حداکثر وزن تخم مرغ به میزان 64/35 گرم، بالاترین درصد تولید به میزان 84/22 درصد،بیشترین تولید توده ای به میزان 54/11 گرم، کمترین خوراک مصرفی به میزان 121/80گرم، و کمترین ضریب تبدیل به میزان 1/90 در تیمار مخلوط آویشن باغی و نعناع فلفلی به دست آمد. بنابراین نتیجه گیری می شود که استفاده از 0/25درصد آویشن باغی به همراه 0/25درصد نعناع فلفلی در آب آشامیدنی مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت دارای اثرهای مثبتی بر صفات کمی(عملکردی) در مقایسه با سایر گرو های آزمایشی می باشد.

گرمازدگی در گیاهان و بررسی علایم آن‏

منابع اصلی گرما، خورشید،گرمای حاصله از زمین (ژئو ترمال )و آتش می باشد . گاهی حرارت ناشی از ‏متابولیسم گیاهی را هم به عنوان منبع گرما ذکر می کنند و خورشیدمهمترین منبع گرما می باشد. در 22% از ‏نواحی خشک زمین حداکثر دمای بالای 40 درجه سانتی گراد قابل تصورمی باشد. حداکثر دمایی که تا کنون در ‏مناطق خشک ثبت و گزارش شده در صحرا هائی نظیر شمال آفریقا ، مکزیک، هند و آمریکا و حتی اخیراً بخشی از ‏کویر ایران که دمای حدود 60 درجه سانتی گراد گزارش گردیده است . در آمریکا دره ای به نام دره مرگ وجود ‏دارد که آنقدر گرم و خشک است که به آن‎ Death Valey ‎گویند و در چند ماه از سال دما بالای 50 درجه سانتی ‏گراد بوده و در برخی از نقاط به صورت نقطه ای دما افزایش بیشتری نیز داشته وحتی تا 70 و 75 درجه سانتی ‏گراد در مناطق صخره ای یا در شیب های جنوبی مشاهده و ثبت شده است‎ .‎

 

کیفیت و کمّیت بذور گیاهان زراعی

مهمترین و اساسی ترین مرحله در یک کشت و کار و زراعت خوب ، انتخاب مناسب بذر می باشد . این بدین ‏معناست که کشاورز بایستی به دنبال انتخاب گونه ای از بذر باشد که بهترین عمکلرد را در مزرعه او داشته باشد.‏
اینکه افزایش عملکرد گیاهان زراعی با انتخاب بذر رابطه مستقیمی دارد ، امری اثبات شده است .‏
پس جهت رسیدن به تولید بیشتر در واحد سطح ، انتخاب بذر بسیار با اهمیت و ضروری است. وقتی یک رقم بذر ‏جدید در دسترس کشاورز قرار گیرد اولا" بتدریج سطح زیر کشت رقم قبلی را که نتایج خوبی در تولید داشته ‏کاهش داده و در ضمن امکان دارد نیاز رقم جدید متفاوت از نیاز باشد. کشاورز همواره لازم است ارقام جدید بذر ‏را در مقایسه با ارقام موجود انتخاب کند‎.

\r\n