خدمات و محصولات تولیدی هلدینگ مزارع نوین ایرانیان

 

 

 

  زراعت   دام   باغ و نهال   دانش بنیان
            زراعت
               دام            باغ و نهال            دانش بنیان

 

 

  زنجیره طیور       جالیزی وصیفی جات    بسته بندی
زنجیره طیور  جالیزی - صیفی جات - سبزیجات   بسته بندی